Regulamin - FASTLIKE - Your Professional social media

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem praw autorskich majątkowych do Systemu oraz administratorem Systemu FastLike.pl jest Karol Michalski, Wróblewskiego 9 , 43-170 Łaziska Górne, Polska, NIP: 6351684582.
2. Właścicielem praw autorskich osobistych do Systemu jest Karol Michalski, Wróblewskiego 9, 43-170 Łaziska Górne, Polska, NIP: 6351684582.

3.Strona FASTLIKE jest platformą służącą do wymiany linków społecznościowych pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami.
4. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC, przeglądarki internetowej, obsługi Java Script oraz akceptacji plików Cookies.
5. System zawiera Umowę o udostępnienie panelu Systemu z Użytkownikiem, której zasady przyjęte bez zastrzeżeń przez obie strony reguluje niniejszy Regulamin.
6. System ma charakter katalogu stron typu "Fanpage" , których obejrzenie sugeruje Użytkownikom.
7. Na jedną osobę może przypadać tylko jedno konto w serwisie. W momencie podejrzenia, że dany Użytkownik posiada więcej niż jedno konto, wszystkie jego konta zostaną zawieszone, a następnie skasowane.   Punkty uzbierane przez Użytkownika zostaną bezpowrotnie skasowane.
8. Każdy Użytkownik może dodać do swojego profilu nieograniczoną ilość kont Facebook (Profili) przez które będzie lajkować strony i zdobywać punkty. Profile muszą być aktywne, posiadać informacje, znajomych i zdjęcia.
9. Użytkownik oświadcza, że podane dane w serwisie FastLike.pl są zgodne ze stanem faktycznym.
10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Systemu danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).
11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie poczty e-mail od Systemu zgodnie z Ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Dotyczy to w szczególności powiadomień o kończących się punktach, nowej puli stron do kliknięcia, o nowych funkcjonalnościach Systemu, lub innych informacji, w tym o charakterze marketingowym i promocyjnym.
12. Korzystanie z podstawowych funkcjonalności Systemu jest bezpłatne.
13. Użytkownik, który chce w pełni korzystać z platformy FASTLIKE, powinien posiadać konto na stronie Facebook.
14. Właściciel Systemu udostępnia także dodatkowe usługi płatne.

II. Rejestracja

1. Rejestracja jest konieczna, aby móc w pełni korzystać z platformy FastLike.pl
2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e-mail.
3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w jego brzmieniu w aktualnym momencie rejestracji.
4. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
5. Administracja serwisu udostępnia również możliwość rejestracji w serwisie poprzez prywatny profil facebook. W takim przypadku na podany podczas rejestracji adres e-mail dostarczany zostaje tymczasowy Login oraz hasło , które można, w każdej chwili zmienić.
6. Rejestracja w serwisie wymaga od Użytkownika poprawnego podania wszystkich wymaganych danych.     W innym wypadku nie uda się poprawnie zakończyć rejestracji.
7. Rejestracja w serwisie wymaga od Użytkownika podania realnych danych osobowych dlatego,że na podane dane będą automatycznie wysyłane wygrane przez danego Użytkownika cenne nagrody rzeczowe.

8. Logując się do serwisu FastLike.pl (także za pomocą odpowiedniej funkcji logowania przez aktywny profil Facebook) akceptujesz Regulamin serwisu w aktualnym jego brzmieniu.

III. Ochrona oraz bezpieczeństwo danych osobowych

RODO

Decyduj o swoich danych

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa hasła oraz loginu i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku zaniechań po stronie Użytkownika.

3. Dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę FastLike.pl :

  • realizacja nagród,
  • wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących spraw technicznych (wszyscy użytkownicy),
  • wysyłanie wiadomości "Newsletter" (osoby, które zaznaczyły chęć otrzymywania takich wiadomości w ustawieniach konta (promocje, konkursy, wydarzenia),
  • wystawianie faktur (zakup pakietów punktowych, abonamentów),

4. Użytkownik ma prawo do wglądu wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
5. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta Użytkownika w serwisie i kasacją punktów. W tym celu należy skontaktować się  z administratorem platformy FastLike.pl przez formularz kontaktowy lub z podstrony Decyduj o swoich danych.

Dane z bazy zostaną całkowicie usunięte nie dłużej niż 30 dni od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Właściciela serwisu.

6. Serwis FastLike.pl zabezpieczony jest certyfikatem SSL. Potwierdza on bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem, a serwerem.

7. Twoje dane mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku zmiany Właściciela serwisu  FastLike.pl bądź sprzedazy serwisu FastLike.pl i jego bazy danych o czym każdy zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

IV. Dodawanie stron

1. Użytkownik może dodać w obrębie swojego Konta strony do Systemu i przydzielić na nie punkty, wskazując innym Użytkownikom chęć uczestnictwa stron w obrębie losowania kliknięć.
2. Użytkownik może dodać wyłącznie strony będące jego własnością, lub takie, na których dodanie do Systemu wyraził zgodę Właściciel (pełnomocnictwo). Użytkownik może dodać stronę o zwykłym priorytecie oraz stronę o wyższym priorytecie co pozwoli na szybsze i efektowniejsze pozyskiwanie polubień. Aby dodać stronę do systemu o wyższym priorytecie należy posiadać odpowiedni abonamnet więcej na podstronie "kup abonamnet".
3. Użytkownik może przydzielić do stron określoną liczbę punktów. Przydzielenie punktów jest jednoznaczne  z deklaracją ich nieodwracalnej konsumpcji (zużycia nie podlegającego zwrotowi).
4. Celem przejrzystego zarządzania zasobami, System udostępnia dodatkowe funkcjonalności (przyrosty punktów, możliwość targetowania czyli wyboru: województwa,płci,wieku).
5. Użytkownik zobowiązuje się nie dodawać do Systemu stron sprzecznych z Polskim prawem.
6. System stara się zapewnić anonimowość adresów stron uczestniczących w wymianie kliknięć, w zakresie dostępnym kodowo. Jednocześnie System może odstąpić od tej reguły, jeżeli uzna że będzie to korzystne dla większości Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie lub publikację adresów uczestniczących w Systemie.
7. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dociekał w sposób samodzielny adresów stron uczestniczących w wymianie kliknięć, ani ich publikował w żadnej postaci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że publikacja przez osoby trzecie adresów stron uczestniczących w wymianie kliknięć może spowodować straty finansowe ich właścicieli, co za tym idzie rozszczenia wobec osoby, która złamałaby ten punkt Regulaminu.
8. Administracja serwisu nie odpowiada za szybkość pozyskiwania polubień na strony facebook.

V. Zdobywanie punktów i odbieranie punktów

1. System w ramach udostępnianych funkcjonalności określa punktację dla każdej ze stron. Punktacja jest niezależna dla każdego rodzaju kliknięć (Lubię TO).Użytkownik może zdobywać punkty za polubienia stron zgodnie z Schematem Sortowania (od najwyżej punktowanej strony do najniżej punktowanej strony).
2. System sugeruje Użytkownikom strony zgodne z ich zainteresowaniami i profilem, udostępniając jednocześnie możliwość kliknięcia przy jednoczesnym zachowaniu swobody pominięcia sugerowanej strony.
3. Za każde kliknięcie Użytkownika w stronę wskazaną przez System, Użytkownik otrzymuje punkty rodzaju odpowiadającego kliknięciu.
4. Za każde kliknięcie w stronę Użytkownika, przez innego Użytkownika Systemu, Użytkownik bezpowrotnie traci (konsumuje) punkty rodzaju odpowiadającego kliknięciu, w wysokości drugiej cyfry Ratio. Punkty te odejmują się od puli punktów Użytkownika.
5. Algorytm (Schemat Sortowania Stron) od najwyżej punktowanej do najniżej oraz punkty w obrębie Systemu stanowią własność Właściciela Systemu.
6. Konsumpcja punktów ma charakter nieodwracalny. W szczególności System nie bierze odpowiedzialności za konsumpcję punktów niewłaściwy, niezgodny z intencją Użytkownika sposób (np. poprzez podanie błędnego adresu w panelu administracyjnym lub spodziewany efekt inny od uzyskanego).
7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Systemu zgodnie z jego założeniami i intencją Twórców. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać błędów w oprogramowaniu, nie czerpać z nich korzyści, a także niezwłocznie zgłaszać ewentualne błędy.
8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie oszukiwał Systemu w żadnej formie. W szczególności zobowiązuje się, że nie będzie generował punktów bez pokrycia w faktycznych kliknięciach (Lubię TO), nie będzie cofał kliknięc ("odkliknięcie") Lubię TO w trakcie trwania umowy lub po jej zakończeniu.Sekcja odkliknięć będzie szczegółowo monitorowana przez specjalny algorytm portalu FastLike oraz przez Administrację owego portalu.
9. Jeśli algorytm wykryje nieuczciwe pozyskiwanie lub odkliknięcia "Lubię To" administracja systemu może zainkasować wszystkie punkty zgromadzone na profilu Użytkownika oraz zablokować konto.Jeśli wcześniej Użytkownik czeprał korzyści majątkowe (nagrody lub inne przywileje) administrator może rządać zwrotu owych przedmiotów lub zwrotu majątku w postaci pieniężnym równowartośći przekazanych nagród.

10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z innych systemów wymiany kliknięć, ani czerpał z nich korzyści w żadnej formie (dotyczy to także sprzedaży punktów w innych systemach).
11. Każdy Użytkownik zobowiązuje się korzystać z profilu Facebook, który jest aktywny. Profile powinny posiadać informacje, znajomych i zdjęcia. Zablokowanie profilu przez administrację Facebook wiąże się z
 odjęciem 1000 punktów, a w przypadku nagminnym blokowaniu profili Facebook usunięcie konta z serwisu FastLike.

12. W momencie dodania własnej strony do systemu za każde kliknięcie innego Użytkownika w link tej strony pobierane są punkty o takiej wartości jaka była przypisana dla polubionej strony Facebook.
13. Punkty przyznawane są za kliknięcia „Lubię to”  dokonane w serwisie FastLike.pl za poprawne kliknięcie ( od 10 punktów do 25 punktów )
14. Każde odlubienie wcześniej polubionej strony Facebook lub wiąże się z utratą z konta 100 punktów. Jeśli sytuacja powtórzy się kilkuktornie administracja serwisu FastLike.pl może bez podania przyczyny zablokować konto Użytkownika wraz z utratą wszystkich wcześniej zgromadzonych punktów.
15. Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia wszystkich punktów Użytkownikom, którzy zdobyli je w sposób nieuczciwy oraz narazili na straty właściciela serwisu FastLike.pl

VI. Zakup Punktów

1. Po rejestracji Użytkownik który poprawnie się zarejestrował otrzymuje jednorazowo przypisaną w danym momencie istnienia strony odpowiednią ilość punktów.
2. Poprzez zakup punktów rozumie się transakcję pomiędzy Użytkownikiem (Klientem) a Właścicielem Systemu (Sprzedającym).
3. Z chwilą dokonania transakcji, Klient zobowiązuje się dokonać płatności online na rzecz Sprzedającego, za pośrednictwem systemu bezpiecznej płatności PayU, a Sprzedający zobowiązuje się udostępnić Kupującemu odpowiadającą wybranemu pakietowi ilość punktów w najszybszym możliwym terminie. Jeżeli płatność dokonywana jest niezwłocznie przez system PayU, proces dokonywany jest automatycznie, w przeciwnym wypadku System przekazuje punkty w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania płatności.
4. Przy transakcji zakupu punktów, obowiązuje aktualny cennik zgodny z FastLike.pl od momentu składania zamówienia, który został zaakceptowany przez obie strony poprzez dokonanie zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w czasie, co nie ma wpływu na zamówienia dokonane w przeszłości (nie obowiązuje wstecz). Przyszła podwyżka cen punktów nie będzie skutkować koniecznością dopłaty przez Klienta, a przyszła obniżka cen punktów nie będzie skutkować zwrotem różnicy na rzecz Klienta.
5. Ceny podane na stronie internetowej podane są w wartościach brutto.
6. Punkty, zarówno uzyskane w drodze kliknięć, jak i zakupione, stanowią własność Systemu. Zakup punktów nie zwalnia z konieczności respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. W szczególności, w wypadku blokady Konta wskutek łamania postanowień Regulaminu, punkty ani płatność za nie dokonana, nie podlegają zwrotowi.
7. Punkty mają charakter usługi jednorazowej , nie podlegają zwrotowi kosztów poniesionych za zakup danego pakietu punktowego. Przed zakupem proszę o zapoznanie się z opcjami danego pakietu punktowego.

8. Dodatkową opcją zakup punktów na Allegro. Pewne punkty kupicie u Użytkowników: FastLike oraz kingchem.

VII. Zakup Abonamentu i uzyskiwanie kont o zwiększonych parametrach

1. Użytkownikowi bezpośrednio po rejestracji przyznawane jest konto Active.
2. Użytkownik ma możliwość zakupu odpłatnego czasowego zwiększenia parametrów Konta (Standard,Premium, Business,).
3. Z chwilą dokonania transakcji, Klient zobowiązuje się dokonać płatności online na rzecz Sprzedającego, za pośrednictwem systemu bezpiecznej płatności PayU, a Sprzedający zobowiązuje się udostępnić Kupującemu wybrany Abonament, proces dokonywany jest automatycznie, w przeciwnym wypadku Administrator Systemu aktywuje Abonament w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania płatności.
4. Ceny podane na stronie internetowej podane są w wartościach brutto.
5. System gwarantuje stałe parametry konta z dnia składania zamówienia Abonamentu, od dnia opłacenia Abonamentu do dnia zakończenia aktualnie opłaconego okresu Abonamentowego.
6. Użytkownik kupujący Abonament o wyższym standardzie (Standard,Premium, Business,) otrzymuje zniżki na zakup wybranego abonamentu zawartego w cenniku (-5%,-10%,-15%) zniżki obejmują abonamenty zakupione na okres 3, 6 i 12 miesięcy, zniżka nie obejmuje zakupu abonamentu na okres 1 miesiąca.
7. Kupujący może zakupić Abonament Użytkownik jednocześnie otrzymuje zniżkę na zakup pakietów punktowych. Ceny zniżek wyszczególnione są dla każdego abonemantu (Standard -10%, Premium  -20%, Business -30%) na zakup punktów.
8. Każdy z abonamnetów o wyższym standardzie (Standard, Premium, Business) można zakupić na okres (1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy i 1 roku).
9. Przy transakcji zakupu Abonamentu, obowiązuje aktualny CENNIK zgodny z FastLike.pl  z momentu składania zamówienia, który został zaakceptowany przez obie strony poprzez dokonanie zamówienia. Ceny Abonamentu mogą ulec zmianie w czasie, co nie ma wpływu na zamówienia dokonane w przeszłości (nie obowiązuje wstecz). Przyszła podwyżka cen Abonamentów nie będzie skutkować koniecznością dopłaty przez Klienta, a przyszła obniżka cen Abonamentów nie będzie skutkować zwrotem różnicy na rzecz Klienta.
10. Parametry Kont mogą ulec zmianie w czasie. Zmiana parametrów danego typu Kont nie wpływa pozytywnie bądź negatywnie na konta już zakupione, do momentu zakończenia opłaconego okresu abonamentowego. Zmiana wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, ale dla danego Użytkownika nie wcześniej, niż zakończenie opłaconego z chwilą ogłoszenia zmian okresu abonamentowego.
11. Abonament ma charakter usługi jednorazowej (patrz: regulamin zwrotów) z możliwością odnowienia abonamentu wg. aktualnie obowiązującego cennika.
12. Zakup kont o wyższym standardzie (Standard, Premium, Business,) nie podlegają zwrotowi kosztów ani reklamacji. Przed zakupem proszę o zapoznanie się z opcjami danego abonamentu.  

Punkt 8, 9 - Specyfikacja Abonamentów

13. Abonament można również zakupić w serwisie Allegro.

VIII. Płatności w serwisie

1. Płatności obsługiwane są przez serwis PayU.pl
2. Reklamacje działania usług Premium można zgłaszać poprzez e-mail: kontakt@fastlike.pl
3. Reklamacje płatności można zgłaszać poprzez e-mail: kontakt@fastlike.pl

4. Realizacja usługi (Abonament Standard, Abonament Premium, Abonament Business) następuje automatycznie po dokonaniu płatności przelewem lub kartą (debetową/kredytową) za pośrednictwem serwisu PayU.pl

5. Realizacja usługi (pakiety punktowe) następuje automatycznie po dokonaniu płatności przelewem lub kartą (debetową/kredytową) za pośrednictwem serwisu PayU.pl

IX. Regulamin zwrotów i reklamacji

1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu zakupionej usługi w terminie 14 dni od jej zakupu, zgodnie
z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o "ochronie niektórych praw konsumentów".
2. Zgodnie z ww. Ustawą, warunkiem uznania zwrotu jest zwrot pełnowartościowej usługi (takiej, z której korzystania nie rozpoczęto), co należy wyrazić przez nie powrócenie do systemu po dokonaniu płatności przez PayU oraz e-mailowe zgłoszenie dyspozycji usunięcia konta przed powróceniem na strony systemu.
3. Za moment świadczenia usługi uznaje się moment powrócenia do domeny systemu po dokonaniu płatności. Dotyczy to zarówno zakupu kont o zwiększonych parametrach (które dostarczane są w postaci pakietów), jak i zakupu Punktów (fakt nabycia punktów powoduje przeliczenia w bazach systemowych i wpływa na relacje algorytmu systemu z Użytkownikami). Zarówno Abonamenty jak i Punkty strony traktują jako świadczenie jednorazowe, czyli produkt całościowy, bez możliwości podziału na mniejsze jednostki celem zwrotu niepełnowartościowej części produktu. W obu wypadkach za moment rozpoczęcia usługi uznaje się moment następujący bezpośrednio po zakupie punktów, dlatego powrócenie na stronę systemową po dokonaniu płatności jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi i rezygnacją ze zwrotu, w tym częściowego.
4. Oświadczenie o zwrocie należy skierować pocztą tradycyjną pod adres korespondencyjny Systemu FastLike.pl: ul. Wróblewskiego 9, 43-170 Łaziska Górne, Polska w terminie 10 dni od zakupu usługi.
5. Aby zwrot podlegał rozpatrzeniu należy spełniać poniższe wymagania.
- Rezygnacja z usługi poprzez nierozpoczęcie świadczenia usługi (powrót na stronę systemu)
- Wyrażenie dyspozycji usługi usunięcia konta oraz
- Wysłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji pocztą tradycyjną w ww. terminie
- Przedstawienie potwierdzenia płatności za zakupione usługi w systemie FastLike.pl
dyspozycja zwrotu zostanie uznana, a płatność zwrócona na rachunek PayU lub polski rachunek bankowy     w walucie PLN niezwłocznie, w ustawowym terminie.
6. Reklamacja po upływie ustawowego terminu.
Po upływie regulaminowego terminu 10 dni od zakupu, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o "ochronie niektórych praw konsumentów". Użytkownik może wysłać pisemne oświadczenie o rezygnacji pocztą tradycyjną   w terminie nie przekraczającym 7 dni od terminu ustawowego.
Istnieją trzy zasady rozwiązania takiego przypadku:
- Decyzja o rezygnacji może być przyjęta w 100% przez adminostratorów sywtemu FastLike.pl , następuje zwrot kosztów całej usługi jeśli spełniony warunek opisany w punkcie nr 5.
- Decyzja o rezygnacji zostaje w pełni odrzucona przez administrację FastLike.pl i brak dlszego postepowania, sprawa zostaje zamknięta.
- Decyzja o rezygnacji jest prowadzona polubownie i obie strony (KLIENT) oraz ( SPRZEDAJĄCY) rozwiązują sprawę ustalając warunki rezygnacji między sobą z większym naciskiem praw posiadanych w tym momencie przez Sprzedającego.

X. Rachunki

1. Aby Użytkownik mógł otrzymać rachunki należy podczas rejestracji zaznaczyć pole "Dane do Faktury" po czym należy wypełnić wymagane pola. Jeśli Użytkownik podczas rejestracji przegapił tą opcję może uzupełnić wymagane informacje w polu "edycja danych".
2. Rachunki za usługi wystawiane są automatycznie w momencie opłacenia faktury Pro Forma, która generowana jest w momencie składania zamówienia.
3. Kupujący ma bezpośredni wgląd (kategoria transkacje) do wygenerowanych rachunków za zakupione usługi i może wydrukować dokument PDF identyczny z oryginałem danego rachunku.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

XI. Odpowiedzialność

1. Użytkownik, z chwilą złamania dowolnego punktu Regulaminu, wyraża zgodę na podjęcie przez System szeroko pojętych działań korygujących (np. usunięcie kliknięć, blokada części lub wszystkich stron, blokada części lub wszystkich kont, etc.).
2. System może zablokować Konto Użytkownika łamiącego Regulamin przy wykorzystaniu dowolnego Konta.
3. W wypadku uprawdopodobnienia, że Użytkownik uzyskał punkty w sposób niezgodny z Regulaminem, System może zablokować konto, co może wpłynąć na usunięcie punktów z profilu użytkownika. Odpowiedzialność za skutki transakcji sprzedaży punktów zdobytych niezgodnie z Regulaminem ponosi Użytkownik naruszający Regulamin, jednocześnie Kupujący nie wnosi roszczeń wobec Systemu o zwrot z zasobów Systemu punktów pochodzących      z niezgodnych z Regulaminem działań.
4. Użytkownik korzysta z Systemu na własną odpowiedzialność, a także zwalnia System od odpowiedzialności za skutki działania systemu (w szczególności możliwość usunięcia z indeksu wyszukiwarek i/lub zmiany pozycji          w rankingach i/lub blokady/utracenia stron znajdujących się pod adresami).
5. System, nie gwarantuje ilości znaczników Lubię to w usługach firm zewnętrznych (niepowiązanych), ani ciągłości usług tych firm. W wypadku zmiany warunków świadczenia usług firm zewnętrznych,w szczególności: utraty znaczników Lubię to, zmiany sposobu punktowania Lubię to przez firmy zewnętrzne, blokady systemu przez właścicieli Lubię to i idąca za tym niemożność uzyskania znaczników Lubię to, wycofania się przez właścicieli usługi Lubię to ze świadczenia usług Lubię to , Użytkownik zwalnia system z wszelkiej odpowiedzialności za działania firm zewnętrznych i odstępuje od roszczeń, w tym finansowych, wobec Sprzedającego i Systemu.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że system świadczy usługę udostępnienia panelu administracyjnego (pośredniczącego w kliknięciach), a nie gotowe kliknięcia ( Lubię to). Oznacza to, że realna liczba kliknięć wskazywana przez oprogramowanie firm zewnętrznych, może być niższa, niż to wynika z liczby kliknięć zrealizowanych przez Użytkowników Systemu, za co System nie ponosi odpowiedzialności.
7. System oświadcza, że nie jest powiązany z firmami:  Facebook™, a ww. nazwy mogły zostać podane jedynie w celach informacyjnych. System dokłada starań, by świadczona usługa była zgodna z Regulaminami i wytycznymi ww. serwisów i obliguje Użytkowników, by stosowali System z poszanowaniem Regulaminów i wytycznych ww. serwisów.

XII. Polityka Prywatności

1. Dane przekazywane Systemowi (w szczególności dane osobowe Użytkownika, adresy e-mail, ustawienia, dane profilowe) są poufne. System zobowiązuje się nie przekazywać danych innym podmiotom oraz zobowiązać pracowników i osoby mające dostęp do danych Systemu umową lojalnościową.
2. System zobowiązuje się nie nawiązywać współpracy o charakterze zarobkowym z klientami Użytkownika widniejącymi w panelu administracyjnym w zakresie wymiany kliknięć Lubię to (nieuczciwa konkurencja), chyba, że potencjalny Klient sam zgłosi się do Systemu z propozycją zakupu usługi.
3. Dane profilowe są wykorzystywane przez System do dokładniejszego dopasowania stron.
4. System nie przechowuje, ani nie wymaga podawania hasła Użytkownika w projektach zewnętrznych,
w szczególności dotyczy to haseł do serwisów społecznościowych.
5. System nie sprzedaje indywidualnych ani zbiorczych danych osobowych w żadnej postaci.
6. W wypadku dokonania zakupu dowolnej usługi płatnej i wyrażenia dyspozycji usunięcia konta, System przechowuje dane fakturowe, służące do rozliczenia z organem podatkowym.
7. System nie stanowi sieci reklamowej, platformy wymiany danych reklamowych, ani nie prowadzi działalności  w charakterze brokera danych.
8. Polityka Prywatności i inne postanowienia Umowy, jeżeli inaczej nie zastrzeżono, obowiązują od momentu zawarcia umowy o świadczenie usługi wymiany linków do momentu jej wypowiedzenia lub naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu przez Użytkownika.

XIII. Program Partnerski

1. Program Partnerski polega na zamieszczaniu dostępnych grafik oraz linków w internecie, które prowadzą do strony http://www.fastlike.pl zgodnie z obowiązującą etykietą.

2. Od każdej zarejestrowanej osoby z polecenia Użytkownik otrzymuje 25% jej zdobytych/ zakupionych punktów do wykorzystania na polubienia lub w SKLEPIE FASTLIKE.PL
3. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie FastLike.pl dostępny jest ranking osób poleconych. Do rankingu poleconych zalicza się każda nowa osoba, która ma conajmniej 50 polubień w systemie. Dopiero wtedy system nalicza od tych osób punkty  z "Programu Partnerskiego" każdego dnia o godzinie 00:15 już nie zależnie od ilości kliknięć w danym dniu czyli system nalicza już punkty nawet za 1 polubienie. 

XIV. Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy oznacza usunięcie konta i znajdujących się w jego obrębie punktów oraz funkcjonalności (Abonamentu), jeżeli konto posiadało zwiększone parametry.
3. W wypadku zerwania Umowy przez Użytkownika, traci on prawo korzystania z Systemu, zachowując prawo do ponownego zawarcia Umowy poprzez ponowne zalogowanie do panelu administracyjnego Systemu, po uprzednim poinformowaniu Systemu o chęci ponownego korzystania z Systemu i deklaracji akceptacji Regulaminu, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.
4. W wypadku zerwania Umowy przez System, Użytkownik traci prawo korzystania z Systemu, do momentu ponownej akceptacji zawarcia Umowy przez System.
5. W wypadku zerwania Umowy przez którąkolwiek ze stron, za zakupione usługi płatne które zostały wykorzystane, nie obowiązuje zwrot płatności.
6. Strony zobowiązują się do próby rozstrzygnięcia powstałych sporów w sposób polubowny.
7. W wypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Systemu.
8. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy i po jej wygaśnięciu przestrzegać praw autorskich   i majątkowych Systemu, w tym nie realizować przedsięwzięć naruszających prawa autorskie i/lub majątkowe do części lub całości treści, kodu, funkcjonalności i innych elementów Systemu, a w wypadku ich naruszenia przekazuje przedsięwzięcie naruszające prawa autorskie i/lub majątkowe, na własność, Właścicielowi Systemu z dniem naruszenia.
9. Regulamin może ulec zmianie. Zalogowanie do panelu oznacza akceptację aktualnego Regulaminu przez Użytkownika.

XV. Regulamin systemu wymiany kliknięć na Nagrody

1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może wymienić wykonane kliknięcia „Lubię to!” w serwisie FastLike.pl na nagrody dostępne w zakładce „NAGRODY" zakładka widoczna po uwczesnej rejestracji. Cenniejsze nagrody dostepne są dopiero po wykupieniu odpowiedniego abonamentu przypisanego do danej nagrody.
2. Wymagane ilości kliknięć oraz punktów do odebrania nagrody oraz zasady wypłat i odbioru nagród dostępne są  w zakładce „NAGRODY" zakładka widoczna po uwczesnej rejestracji.
3. Realizacja zamówionych nagród rzeczowych i nie rzeczowych przez użytkowników odbywa się do 30 dni.
4. Serwis FastLike.pl zastrzega sobie prawo do anulowania prawa do nagrody jeżeli zintegrowany prywatny profil Facebook Użytkownika został zablokowany bądź usunięty bez względu na przyczynę usunięcia profilu.
5. Serwis FastLike.pl zastrzega sobie prawo do anulowania prawa do nagrody jeżeli zintegrowany prywatny profil Facebook Użytkownika utracił większość wykonanych kliknięć w przeciągu ostatnich 60 dni.
6. Serwis FastLike.pl zastrzega sobie prawo do anulowania nagrody jeżeli Użytkownik błędnie wypełni formularz zamówienia nagrody lub podał nieprawdziwe dane ( Imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu).
7. Wysyłka nagród jest w całości pokrywana przez właściciela serwisu FastLike.pl.
8. Każdy Użytkownik może wymienić zgromadzone punkty w każdym momnecie.
9. Punkty kupione na Allegro lub poza serwisem FastLike lub bezpośrednio w serwisie nie obowiązują w wymianie na nagrody! Nagrody pozyskujemy wymieniając zdobyte punkty poprzez oddane kliknięcia "Lubię To" w systemie FastLike.pl.

10. Wszystkie "NAGRODY" w naszym skepiku zawierają już 10% wartości punktowej na poczet odprowadzenia podatku od "Nagród" przez serwis FastLike.pl.

XVI. Regulamin Nagród przyznawanych dla najlepszych Uczestników w danym okresie roku. (Tydzień, Miesiąc, Kwartał)

1 .Każdy Użytkownik ma dostęp do nagórd znajdujących się w kategorii "KONKURS"
2. Nagrody w kategorii "KONKURS" są z góry ustalane przez administrację FastLike.pl i obejmują one wyżej wymienione okresy czasowe ( Tydzień,Miesiąc,Kwartał,Rok).
3. Nagrody rozdawane są przez cały rok dla najaktywniejszych Użytkowników którzy uzbierali w danym okresie czasowym największą ilość punktów. Dostepne "KONKURSY" tygodniowe, miesięczne, kwartalne, na polecaniu do serwisu nowych Użytkowników, a także inne ogłaszane na naszym "FORUM", w aktualnościach "NEWS" i na Naszym "FANPAGES". Aktualne nagrody znajdują się na podstronie "KONKURS".
4. Aktualne wyniki wyśiwtlane są w tabeli po zalogowaniu się w systemie FastLike.pl Tabela "Ranking Klikających". Jest również możliwość sprawdzenia Historii kliknięć w wybranym okresie czasowym.
5. Nagrody w systemie są regularnie zmieniane tak aby nie powtarzały się.Nagrodami mogą być np: Urządzenia elektroniczne(Tablet,Laptop,Słuchawki,Myszka itd), Nagrody Pieniężne ( Gotówka,doładowanie telefonu,Vouchery itd) i wiele innych.
6. Realizacja "Nagród za Konkurs" dla Użytkowników odbywa się do 30 dni od jego zakończenia.
7. Serwis FastLike.pl zastrzega sobie prawo do anulowania prawa do nagrody jeżeli zintegrowany prywatny profil Facebook Użytkownika został zablokowany bądź usunięty bez względu na przyczynę usunięcia profilu.
8. Serwis FastLike.pl zastrzega sobie prawo do anulowania prawa do nagrody jeżeli zintegrowany prywatny profil Facebook Użytkownika utracił większość wykonanych kliknięć w przeciągu ostatnich 60 dni.
9. Serwis FastLike.pl zastrzega sobie prawo do anulowania nagrody jeżeli Użytkownik błędnie wypełni formularz zamówienia nagrody lub podał nieprawdziwe dane ( Imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu).
10. Wysyłka nagród jest w całości pokrywana przez właściciela serwisu FastLike.pl.

11. Wszystkie "NAGRODY" za wyjątkiem (Abonamenty Standard, Premium, Business, bonifikaty w postaci punktów) za "KONKURSY" organizowane przez serwis FastLike.pl zostaną objęte 10% podatkiem od "NAGRÓD". Forma rozliczenia (pieniężna, punktowa) Zwycięzców Konkursów zostanie ustalona indywidualnie po ich zakończeniu.JAK TO DZIAŁA?

System FastLike.pl wyświetla strony Facebook Fanpage do polubienia od najwyżej punktowanej do najniżej punktowanej. Twoim zadaniem jest polubić wyświetloną stronę. Ty tylko klikasz w stronę, która Cię interesuje.
W zamian za to, Twoje strony klikają inni. Zyskujesz za kliknięcia punkty, które wymieniasz na Nagrody. Im więcej punktów zgromadzisz tym cenniejsze zdobywasz Nagrody.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

Platforma FastLike.pl da Ci dziesiątki jak nie setki Fanów Facebook którzy polubią Twoją stronę Fanpage. Zdobywanie polubień jeszcze nigdy nie było tak proste jak na FastLike.pl

NAGRODY

Zdobywaj punkty za polubienia stron Fanpage.
Zgromadzone punkty wymień na cenne NAGRODY rzeczowe lub gotówkowe. Zdobyte punkty możesz również przeznaczyć na pozyskanie Fanów na Twoją stronę Facebook Fanpage.